"Česká republika"

Vyjádření MUDr. Milana Cabrnocha v urgentní debatě EP k situaci v Ázerbájdžánu dne 13. června 2013

13/6/2013 -

Ázerbájdžán je členskou zemí Rady Evropy, partnerskou zemí Evropské unie v rámci východního partnerství a členskou zemí Euronest. V rámci mezinárodních pozorovatelských misí se Evropský parlament účastní monitorování voleb v Ázerbájdžánu a přes některé výhrady uznává jejich výsledek. Dodržování lidských práv, podpora demokracie a reforem je klíčovou oblastí spolupráce EU s Ázerbájdžánem. Na úrovni Evropského parlamentu jsou tyto otázky předmětem řádných a pravidelných jednání Výboru pro zahraniční záležitosti AFET, Stálého výboru pro lidská práva DROI a Stálé delegace pro spolupráci s parlamentem Ázerbájdžánu, které předsedám od roku 2009.
Máme zájem na dobrých vztazích a spolupráci s Ázerbájdžánem, vítáme zájem vlády i lidu Ázerbájdžánu hlásit se k evropským hodnotám.

Nyní projednáváme v rámci naléhavého postupu případ obvinění a vazby pana Ilgara Mammadova, předsedy politického hnutí REAL a kandidáta pro nadcházející prezidentské volby. Každý občan státu může být orgány činnými v trestním řízení obviněn. Musí mít právo na nezávislý soud a spravedlivý proces. Pouze nezávislý soud může a současně musí rozhodnout jak o oprávněnosti vazby, tak o vině či nevině obžalovaného. Každý obviněný může být držen ve vazbě. Musí k tomu být zákonné důvody posouzené nezávislým soudem. Musí mít právo na odvolání, na přezkoumání rozsudku.
Každý obviněný musí mít právo na řádnou obhajobu, na svobodnou volbu obhájce. Každý zadržený ve vazbě musí mít právo na kontakt se svou rodinou, se svým obhájcem, na důstojné zacházení a řádnou zdravotní péči.

Rozhodně nesouhlasím s tím, aby se v kterékoli zemi na světě přenášela politická soutěž do policejních akcí, soudních síní a věznic. Neodůvodněné držení politických oponentů ve vazbě je v rozporu s nezávislostí policie, prokuratury a soudů.
Pohoršuje mne, že se vysoký představitel Evropské unie nemohl osobně zúčastnit projednávání případu pana Mammadova před soudem a souhlasím s tím, abychom vyzvali vládu Ázerbájdžánu k nápravě.
Plně podporuji, abychom ve svém usnesení vyzvali vládu Ázerbájdžánu, aby zajistila rychlé, nezávislé a spravedlivé posouzení případu pana Mammadova a jeho okamžité propuštění z vazby, pokud k ní nejsou řádné zákonné důvody.
Je plně na místě umožnit kandidátovi do prezidentských voleb účastnit se nejen těchto voleb, ale i předvolební kampaně. V opačném případě je důvěryhodnost takových voleb otřesena.

Nepokládám však za vhodné, abychom při projednávání případu Mammadova v rámci naléhavého postupu přijímali usnesení vztahující se k tématům, která přímo s případem Mammadova nesouvisí.
Otázky svobody sdělovacích prostředků, činnosti nevládních organizací, svobodných voleb, lidských práv obecně, fungování kanceláře OECD v Ázerbájdžánu a další jsou plným právem předmětem řádného jednání příslušných výborů a delegace.

Nemohu nezmínit, že jsem musel na konci dubna 2013 odložit řádný termín jednání Výboru pro spolupráci parlamentu Ázerbájdžánu a EP. Toto jednání se mělo z velké části věnovat právě lidským právům, reformám a přípravě voleb. Jediným důvodem odkladu tohoto jednání byl absolutní nezájem poslanců EP. Z třiceti členů a náhradníků delegace byla pouze jedna poslankyně ochotna se jednání účastnit. Při předchozích zasedáních PCC tomu bylo stejně, bez ohledu na to, zda probíhala v Baku či v Bruselu.

Pokud se naše usnesení nebude věnovat přímo a soustředěně případu Mammadov, hrozí, že se mine svým účinkem.
Nemohu souhlasit s tím, aby usnesení věnované obecně zásadním otázkám demokracie, lidských práv, reforem či nezávislých soudů a nezávislých voleb bylo přijímáno v režimu naléhavého postupu několika desítkami poslanců, namísto řádného projednání ve výborech a přijetí důstojným způsobem v rámci řádného plenárního zasedání Evropského parlamentu.

Potravinová europomoc je pro ČR nevýhodná

12/6/2013 -

Štrasburk, 12. června 2013 -- 3,5 miliardy eur chce Brusel v příštích letech utratit za rozdávání potravin chudým Evropanům. Další půl miliardy eur by pak měly do fondu dodat členské státy ze svých rozpočtů. Zatímco Česká republika dosud podobnou pomoc nečerpala, nově by měla mít povinnost přispět. V případě nečerpání pomoci by pak o vložené peníze přišla.

Europoslanci ODS vznik nového fondu nepodpořili. "Uvědomujeme si samozřejmě problémy související s rizikem chudoby a sociálního vyloučení. Nemyslíme si ale, že založení nového fondu pomoci nejchudším - respektive pokračovaní fondu, který bude do konce roku 2013 fungovat v rámci společné zemedělské politiky - na evropské úrovni přinese efektivním řešení," řekl ve Štrasburku mluvčí ODS pro zaměstnanost a sociální politiku Milan Cabrnoch.

Podle něj by se samy členské státy měly dobrovolně rozhodnout, zda chtějí bojovat proti chudobě pomocí evropského programu distribuce potravin a základní materiální pomoci, nebo zda využijí jiných paralelních evropských programů. "Povinná účast na financování fondu je navíc pro Českou republiku zcela nevýhodná," dodává Milan Cabrnoch. "Česko je v rámci EU k zemí nejméně ohroženou chudobou. Můžeme se tedy nyní těšit na to, že český daňový poplatník bude přispívat na chudé v ostatních evropských státech."

Z nového fondu budou podle Milana Cabrnocha profitovat především zemědělci, jejichž dotované přebytky se budou za další dotace vykupovat a přerozdělovat. "Ponechme co nejvíce peněz v rozpočtech členských zemí, ať problematiku chudoby řeší podle svého," uzavírá Milan Cabrnoch. "Vlády přímo zodpovědné svým voličům nejlépe znají domácí situaci a vědí, na které konkrétní skupiny zaměřit programy sociální pomoci." Rozdělování potravin je velmi krátkodobou pomocí, která problém chudých neřeší, ale fixuje. Správným řešením je zvyšování kvalifikace, podpora podnikání, snižování daní, liberalizace pracovního práva.

Europoslanci ODS: Brusel slibuje pomoc se záplavami. Na pomoc si však budeme muset rok počkat.

11/6/2013 -

Štrasburk, 12. června 2013 -- Na odhadování škod, které v České republice způsobí právě probíhající povodně, je ještě brzy. Nové a nové škody totiž vznikají doslova každým okamžikem a situace na mnoha místech ještě není vyřešená. Na záplavy v České republice a sousedním Rakousku a Německu však už zareagovala i Evropská komise. Je připravena všem postiženým státům poskytnout pomoc z Fondu solidarity EU.

"Fond solidarity EU vznikl po rozsáhlých záplavách ve Střední Evropě v roce 2002 s cílem pomoci členským státům uhradit část nákladů spojených se záchrannými operacemi a následným odstraňováním škod v případech přírodních katastrof, jako jsou záplavy, požáry či zemětřesení," připomíná místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (ODS). "Od té doby byl využit již v 52 případech přírodních katastrof, přičemž pomoc pro 23 evropských států dosáhla 3,2 miliardy Eur. Česká republika z něj čerpala již třikrát a to vždy v souvislosti s povodněmi. Poprvé 129 milionů na zmírnění následků škod vzniklých v roce 2002, podruhé 5,1 na škody z roku 2010 a naposledy 10,9 milionů na škody později v témže roce."

V současnosti nejsou jasné ani škody, které povodně způsobí, ani pomoc, jakou lze očekávat ze strany EU. Podle platných pravidel mohou členské státy obdržet prostředky z tohoto fondu, pokud o ně požádají do deseti týdnů od katastrofy. Je také definován minimální rozsah škod, který musí být překročen, aby bylo možné mechanismus solidarity spustit, a který pro Českou republiku činí 872 milionů Eur. Pomoc ale může být udělena i v případě, že škoda tento limit nepřesáhne, ale živelní pohroma způsobí velké regionální problémy. Pomoc přitom činí 2,5 procenta zjištěné škody, v případě velké "národní pohromy", pak pomoc může narůst o 6 procent. Uvolnění pomoci je vázáno na formální rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, které rozhodují o rozpočtu a jeho změnách. Na základě tohoto rozhodnutí Komise podepíše s členským státem příslušnou smlouvu a v jedné splátce pomoc členskému státu uvolní.

Je třeba poznamenat, že Fond solidarity EU nepředstavuje operativní nástroj pro řešení dopadů přírodní katastrofy. Finanční podpora může být poskytnuta pouze na základě žádosti postiženého státu a vlastní rozhodnutí o změně rozpočtu trvá několik měsíců. Kupříkladu poslední řešený případ se týká záplav ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku, které tyto země zažily na přelomu října a listopadu 2012 a které si vyvolaly škody ve výši 381,1 milionů Eur. Teprve v dubnu 2013 Komise navrhla vyplatit postiženým státům 14,3 milionů Eur, přičemž Evropský parlament zatím stihl pouze jmenovat zpravodaje v rozpočtovém výboru a na jeho rozhodnutí, stejně tak jako na souhlas Rady, si tyto země budou muset ještě několik měsíců počkat. Na pomoc z Bruselu si tak budeme muset počkat i my, pokud vše půjde hladce, dorazí nejdříve za rok.

Týden Milana Cabrnocha

21/5/2013 -

Pondělí 20. dubna 2013 bude zahájeno plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kam se Milan Cabrnoch vydá již dopoledne. Vpodvečer se setká s ostatními koordinátory hlasování Evropských konzervativců a reformistů, aby spolu dohodli hlasovací listy pro toto zasedání. Také bude hlasovat na mimořádném zasedání výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) o přidělení prostředků z Evropského fondu pomoci nejchudším osobám.

V úterý zasedne klub ODS v Evropském parlamentu a odpoledne se Milan Cabrnoch zúčastní schůze předsedů delegací a také schůze skupiny Evropských konzervativců a reformistů. Také se sejdou zpravodajové ke směrnici o klinických studiích, aby projednali kompromisy pozměňovacích návrhů.

Ve středu je mimo plenárního zasedání na programu schůze rozšířeného předsednictva delegace Evropského parlamentu v parlamentním shromáždění EURONEST a pracovní oběd poslanců Evropských konzervativců a reformistů ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

Ve čtvrtek čeká Milana Cabrnocha další schůze stínových zpravodajů k návrhu nařízení o klinických studiích a po skončení plenárního zasedání se Milan Cabrnoch vydá zpět do Prahy, aby se v pátek věnoval pracovním setkáním.

Týden Milana Cabrnocha

3/5/2013 -

Pondělí 6. května 2013 odletí Milan Cabrnoch do Bruselu, aby se zde zúčastnil schůze výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Po skončení výboru bude zahájen trialog o vážných přeshraničních hrozbách.

V úterý se Milan Cabrnoch setká s předsedou parlamentního shromáždění Rady Evropy Jeanem-Claudem Mignonem, se kterým projedná situaci v zemích Jižního Kavkazu. Poté zasedne výbor pro zaměstnanost a sociální věci, který bude hlasovat například o pomoci nejchudší osobám. Bude také pokračovat schůze výboru ENVI a odpoledne proběhne schůzka stínových zpravodajů k návrhu nařízení o provádění klinických studií.

Na čtvrtek pozval Milan Cabrnoch členy ODS i odbornou veřejnost na setkání s JUDr. Jiřím Pospíšilem, místopředsedou Poslanecké sněmovny i ODS. Večer bude Milan Cabrnoch předsedat oblastnímu sněmu ODS Kolín.

Pátek bude věnován přípravě na další týden, kdy je plánováno výjezdní zasedání skupiny Evropských konzervativců a reformistů, tentokrát zaměřené na podporu podnikání.
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt