Evropané jsou připraveni aktivně stárnout, vyplynulo z průzkumu

 

| 18/6/2014 | Témata: Česká republika.

Brusel 13. ledna 2012 - Komise dnes symbolicky zahájila Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 zveřejněním výsledků nového průzkumu Eurobarometr. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že 71 % Evropanů si uvědomuje stárnutí evropské populace, avšak pouze 42 % respondentů považuje tento vývoj za alarmující (zcela odlišně vnímají tuto skutečnost tvůrci politik, kteří považují stárnutí obyvatelstva za jeden z největších problémů Evropy).

Většina obyvatel se domnívá, že lidé ve věku 55 let a starší hrají významnou roli v klíčových oblastech společenského života. Přes 60 % dotázaných uvedlo, že by lidem mělo být umožněno pracovat i v důchodovém věku; to by si osobně přála třetina dotázaných. Překvapivým zjištěním je, že tento názor sdílejí spíše lidé v předdůchodovém věku než mladší generace.

K výsledkům průzkumu se vyjádřil László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění: Z průzkumu Eurobarometr vyplývá, že lidé chtějí ve stáří zůstat aktivní. Byl bych rád, kdyby tento evropský rok věnovaný problematice aktivního stárnutí povzbudil občany, zúčastněné strany a veřejné činitele k podniknutí kroků na podporu aktivního stárnutí a v boji proti problémům spojeným se stárnutím.

Průzkum Eurobarometr se týká pěti oblastí:

vnímání věku a starších lidí obecně; starších lidí na pracovišti; důchodu a důchodových dávek; dobrovolné práce a podpory v oblasti péče o starší občany a vytváření prostředí příznivého pro seniory.
Z průzkumu vyplynulo, že občané různých států chápou označení mladý a starý odlišně: na Maltě, v Portugalsku a ve Švédsku jsou za mladé považováni lidé mladší 37 let, zatímco na Kypru a v ňecku do věku 50 let. V průměru se domníváme, že se na nás pohlíží jako na staré těsně před dovršením 64 let věku; za již ne mladé jsme považováni po překročení hranice 41,8 let. Vnímání věku se liší také v závislosti na věku a pohlaví dotazovaných: například ženy se domnívají, že stáří začíná v 65 letech věku, zatímco muži označují jako počátek stáří již věk 62,7 let.

Pokud jde o práci a stárnutí, pouze jeden ze tří Evropanů souhlasí se zvýšením oficiální věkové hranice pro odchod do důchodu do roku 2030, přestože se jedná o politickou prioritu mnoha členských států. Významnou podporu (61 %) má však myšlenka, že lidem by mělo být umožněno dále pracovat i po dosažení oficiálního důchodového věku. 53 % dotázaných se vyjádřilo proti uzákonění věku povinného odchodu do důchodu: i v této otázce se však názory občanů napříč Evropou výrazně liší.

Přestože je typický důchodový věk 65 let, v roce 2009 se odcházelo do důchodu průměrně v 61,5 letech. 42 % Evropanů se domnívá, že budou schopni vykonávat svoji současnou práci i po dosažení 65 let věku;17 % očekává, že svoji stávající práci nebudou moci vykonávat ani do 60 let. Třetina Evropanů uvedla, že by rádi dále pracovali i po dosažení věku pro odchod do důchodu; pro téměř dvě třetiny dotázaných je myšlenka kombinace zaměstnání na poloviční úvazek a částečného důchodu atraktivnější než možnost úplného odchodu do důchodu.

Aktivní stárnutí se však netýká pouze zaměstnanosti. Přibližně čtvrtina Evropanů (včetně občanů starších 55 let), uvádí účast na dobrovolných pracích. Pomoc nebo podporu lidem mimo vlastní domácnost poskytl dle zjištěných údajů větší počet lidí v zemích, které mají menší tradici dobrovolných prací; podporu tohoto druhu poskytlo 36 % Evropanů starších 55 let. 15 % respondentů ve věku 55 let a více se dále stará o staršího člena rodiny a 42 % tak činilo někdy v minulosti.

Souvislosti

Úkolem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 je zvýšit povědomí obyvatel o důležité roli starších lidí ve společnosti a podpořit opatření zaměřená na vytváření lepších příležitostí pro starší lidi, aby mohli být dále aktivní.
Evropský rok 2012 zahrnuje tři dimenze aktivního stárnutí:

- Aktivní stárnutí a zaměstnanost. Mají-li starší pracovníci setrvat v zaměstnání, je třeba především zlepšit pracovní podmínky a přizpůsobit je zdravotnímu stavu a potřebám starších osob; dále se musí aktualizovat jejich dovednosti poskytnutím lepšího přístupu k celoživotnímu vzdělávání a přezkoumat daňový systém a systém sociálních dávek, aby byly vytvořeny účinné pobídky motivující k prodloužení produktivního věku.

- Aktivní účast na společenském dění. Je třeba zlepšit příležitosti a podmínky, pokud jde o příspěvek starších lidí společnosti prostřednictvím vykonávání dobrovolných prací nebo prostřednictvím péče o rodinné příslušníky, aby nedocházelo k jejich společenské izolaci a ke vzniku mnoha s tím souvisejících problémů a rizik.

- Nezávislý život. Je třeba zaměřit se na podporu zdraví a preventivní zdravotní péče prostřednictvím opatření, které maximalizují počet let prožitých ve zdraví a předejdou závislosti starších lidí na jejich okolí; je třeba také vytvářet prostředí (veřejné budovy, infrastruktura, doprava, budovy), které bude přátelštější ke starším lidem a umožní jim dlouhodobou nezávislost na pomoci ostatních.

Evropský rok má podpořit tvůrce politik a zúčastněné strany, aby si v oblasti aktivního stárnutí stanovili konkrétní závazky a podnikli kroky k uskutečnění cílů. Tyto závazky mohou zveřejnit na internetové stránce evropského roku 2012. Komunikační akce s veřejností, zúčastněnými stranami, subjekty s rozhodovací pravomocí a s novináři budou probíhat na vnitrostátních úrovních i na úrovni EU.

Více informací:

Zvláštní Eurobarometr 378: Aktivní stárnutí: (Report and Factsheets)
Srovnávací údaje o členských státech EU: MEMO/12/10
Přehledy o jednotlivých zemích: Tisková zpráva Eurostatu

    Viz též:
  • Internetová stránka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012
  • Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí
  • Publikace:
  • Eurostat brochure - Active ageing and solidarity between generations - a statistical portrait of the European Union 2012 (Brožura Eurostatu - Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita - statistický obraz Evropské unie 2012)
  • How to promote active ageing in Europe - EU support to local and regional actors (Jak podpořit aktivní stárnutí v Evropě - podpora EU určená místním a regionálním aktérům)
  • European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012 (Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012)

Contact : Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

             Přidej na Seznam

© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt