Strategický plán na ochranu zdraví 2008-2013: větší důraz na prevenci

 

| 15/10/2008 | Témata: Evropský parlament, Strategie EU pro zdraví.

Strategický plán na ochranu zdraví 2008-2013: větší důraz na prevenciEP dnes přijal nelegislativní zprávu, která se zabývá bílou knihou Komise v oblasti zdravotní péče na období 2008-2013. Poslanci vítají tři hlaví cíle toho dokumentu, kterými jsou podpora dobrého zdraví, ochrana před zdravotními riziky a podpora dynamických zdravotních systémů.

Připomínají však současně, že 40 % zdravotnických výdajů vzniká v souvislosti s nezdravým životním stylem a doporučují proto věnovat zvýšenou pozornost prevenci.

Zpráva z vlastního podnětu poslance Alojze Peterle, kterou dnes Parlament přijal, reaguje na bílou knihu Komise nazvanou Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008-2013€ť. Komise v této knize navrhuje zavedení ucelené strategie pro politiku v oblasti zdravotní péče. Zohledňuje přitom rozdělení pravomocí mezi členskými státy a EU, hlavní budoucí otázky v této oblasti, platnou legislativu a stávající finanční nástroje.

Parlamentní zpravodaj při rozpravě v plénu zdůraznil, že EU potřebuje společný dlouhodobý strategický přístup, který by umožnil odstranit nerovnosti v oblasti zdravotní péče.

Větší důraz na prevenci

Vzhledem k tomu, že 40 % výdajů v oblasti ochrany zdraví v EU vzniká v souvislosti s nezdravým životním stylem, vítají poslanci záměr Komise podporovat předcházení nemocem ve všech věkových skupinách a zdůrazňují přitom potřebu věnovat zvláštní pozornost výživě, obezitě, špatné výživě, fyzické aktivitě, konzumaci alkoholu, drog, tabáku a rizikům pro životní prostředí. Bohužel ani Česká republika není v tomto ohledu vyjímkou. Dle šetření provedného v rámci projektu Kulatý stůl pro budoucnost zdravotnictví vydávají Češi více peněz na alkohol, tabák a prostituci než na své zdraví. Vzhledem k celkově se zvyšujícím nákladům ve zdravotnictví je prevece a osobní odpovědnost občanů za své zdraví jednou z cest jak napjatým rozpočtům ulevit, ale především jak zlepšit celkové zdraví populace.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace začínají chronické choroby, zejména mrtvice a srdeční choroby, postupně převládat nad chorobami infekčními. Evropský parlament se proto domnívá, že Komise i členské státy by měly ve větší míře podporovat výzkum a prevenci, včasné rozpoznávání a vhodnou léčbu chronických onemocnění.

V rozpravě ke zprávě vystoupil navrhovatel Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Milan Cabrnoch. Na úvod připomněl, že zdraví je spolu se svobodou nejvyšší hodnotou pro většinu z nás, je předpokladem šťastného života jednotlivce i úspěchu společnosti€ť. Zdraví jednotlivců je ovlivněno řadou faktorů, jako je genetická výbava, životní styl, životní prostředí, výchova, stravovací návyky, pohyb či bydlení. Až na posledním místě má na zdraví vliv zdravotnictv퀝, zdůraznil. Pokud jde o rozdělení kompetencí, velmi přivítal, že otázka ochrany veřejného zdraví spadá do kompetence Společenství, zatímco za zdravotní služby, jejich kvalitu a financování jsou odpovědné členské státy. Evropská unie proto může čerpat ze zkušenosti jednotlivých systémů, sdílet jejich úspěchy a poučit se z omylů. Vyjádřil nicméně politování nad skutečností, že v EP není zcela jasné, jakým způsobem má být otázka zdravotní péče projednávána. Jednou chápeme zdravotnictví jako služby na vnitřním trhu, podruhé jako sociální jistotu, potřetí jako veřejné zdrav퀝, připomněl. Vyzval proto předsednictvo, aby zvážilo možnost vytvoření zdravotního výboru Evropského parlamentu v příštím volebním obdob퀝.

Strategie EU pro zdraví

(vystoupení Milana Cabrnocha na plénu EP)

Vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Zdraví je spolu se svobodou nejvyšší hodnotou pro většinu z nás. Zdraví je předpokladem šťastného života jednotlivce i úspěchu společnosti. Je třeba opakovat a zdůrazňovat, že péče o zdraví vlastní a svých blízkých je osobní odpovědností každého z nás.

Zdraví je výsledkem genetických vloh a životního stylu a prostředí, ve kterém žijeme. Na zdraví má vliv naše výchova, získané návyky, stravování a pohyb, pracovní prostředí i bydlení. Až na posledním místě má na zdraví vliv zdravotnictví.

Otázka ochrany veřejného zdraví je plným právem svěřena do kompetence společenství.

Zdravotní služby, jejich organizace, kvalita i financování jsou naproti tomu plně v odpovědnosti členských států unie. Našim společným cílem je vysoká kvalita a bezpečnost a široká dostupnost zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje. Každá země hledá svou vlastní cestu, jak svým občanům v tomto nelehkém prostředí zajistit co nejlepší zdravotní služby. Přidanou hodnotou Evropské unie je pestrost těchto nezávislých systémů, možnost sdílet úspěchy a vyvarovat se omylů našich přátel.

Péče o zdraví je nesmírně širokou problematikou. Proto mne mrzí, že zde, v Evropském parlamentu, není jasné, kdo se vlastně zdravotnictvím zabýváme. Jednou chápeme zdravotnictví jako služby na vnitřním trhu, podruhé jako sociální jistotu, potřetí jako veřejné zdraví. Při příležitosti projednávání strategie pro zdraví vyzývám předsednictvo i každého z nás, abychom se zamysleli nad možností vytvoření zdravotního výboru Evropského parlamentu v příštím volebním období.

             Přidej na Seznam

© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt