Strategie EU pro zdraví

 

| 15/1/2008 | Témata: Strategie EU pro zdraví.

Strategie EU pro zdravíEvropská komise předložila k veřejné diskusi dokument s názvem Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008-2013. Tímto dokumentem zahájila diskuse o zásadní změně přístupu Evropské unie k problematice zdraví a zdravotnictví.

Změna přístupu k problematice zdraví a zdravotnictví vychází z Reformní smlouvy, jejíž schvalování probíhá. Reformní smlouva obsahuje posílení politického významu zdraví. Navrhuje nový cíl politiky EU, a to podpora dobrého zdravotního stavu občanů a vyzývá k větší spolupráci členských států v oblasti nejen zdraví, ale i zdravotních služeb.

Stejně jako dnes i pro schválení Reformní smlouvy EU bude platit, že hlavní odpovědnost za zdraví, zdravotní politiku a poskytování zdravotní péče a služeb nesou jednotlivé členské státy a jejich vlády.

Do pravomoci Evropské unie spadají:

 • problémy přeshraničního rozsahu nebo mezinárodního dopadu, jako pandemie či bioterorismu
 • vážná ohrožení zdraví
 • problematika volného pohybu osob (pacienti i zdravotníci, mobilita,€¦)
 • problematika volného pohybu zboří (léky, zdravotní prostředky, ..)
 • problematika volného pohybu služeb (poskytování služeb na území jiného státu, čerpání zdravotních služeb v zahraničí, otázky úhrady,€¦)
 • a další oblasti, ve kterých jednotlivé státy nemohou účinně jednat samy a je žádoucí jejich spolupráce.

Tak, jak se svět globalizuje a Evropská unie rozšiřuje a propojuje, stále více se ukazuje, že vzájemná spolupráce v oblasti zdraví a zdravotnictví je nezbytná a přináší další výhody.

Velkou výzvou v rámci EU je nejen stárnutí populace a nové technologie, ale také rostoucí mobilita občanů uvnitř Společenství. Spolu s prohlubující se specializací a super-specializací jednotlivých center a pracovišť se tak na péči o jednoho nemocného podílí mnoho odborníků na různých místech Evropy. Z tohoto pohledu dramaticky nabývá na významu otázka výměny a sdílení zdravotních informací. Velkou podporu tomuto procesu dávají nové komunikační a informační technologie. Práce s informacemi se stává prioritou zdravotnictví.

Evropská unie se rozhodla začlenit otázky zdraví do všech svých politik. Zdraví obyvatel chápeme jako základní prioritu. Ve všech politikách je třeba posuzovat vliv navrhovaných opatření na zdraví osob. Klíčovou úlohu hraje zvýšení informovanosti občanů. Lidé musí dostat ve srozumitelné formě a ve svém jazyce informace o péči o zdraví i o nemoci a léčení. V měnícím se světě se mění role pacienta z pasivního objektu na aktivního spolupracovníka lékařů při péči o zdraví a při léčení. Společným cílem zůstává zachování zdraví každého z nás.

Předložený dokument je první zdravotní strategií Evropského společenství v historii. Navrhuje čtyři základní zásady vedoucí ke třem strategickým cílům:

Čtyři zásady:

 1. Strategie založená na společných hodnotách v oblasti zdraví
 2. Zdraví je největší bohatství
 3. Zdraví ve všech politikách
 4. Posílení hlasu EU v oblasti zdraví na celosvětové úrovni

Tři cíle:

 1. Podpora dobrého zdravotního stavu ve stárnoucí Evropě
 2. Ochrana občanů před zdravotními hrozbami
 3. Podpora dynamických zdravotních systémů a nových technologií

Dokument předložený Komisí nejen otevírá diskusi o novém přístupu ke zdraví jako prioritě, o zásadách a cílech nové politiky EU. Současně obsahuje návrh řady opatření i rámcový popis finančních nástrojů.

O Evropské strategii zdraví bude jednat Evropský parlament. Byl jsem stanoven zpravodajem k tomuto dokumentu ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci a tak budu nabízet další informace.

Související dokumenty:

             Přidej na Seznam

© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt