"Česká republika"

EURO dává prostor k diskusi o eHealth

6/2/2014 -

Vážená redakce,

rád bych Vám poděkoval, že dáváte na stránkách časopisu EURO opakovaně prostor diskusi o elektronickém zdravotnictví, zvláště o elektronických zdravotních knížkách, o kterých bylo v posledních dvou letech publikováno mnoho nepravd a mýtů. Na mém poděkování nemůže nic změnit název textu, který jste v diskusi zveřejnili - Blouznivá obhajoba IZIP (EURO 3. února 2014). Ve slušné společnosti se nehodí takto snižovat důstojnost druhého diskutujícího, ale vlastní diskusi, ve které pochopitelně zaznívají odlišné názory, to ovlivnit nemůže. Seriozní konfrontace různých názorů a prezentace podložených skutečností bezpochyby přispívá při hledání správného řešení.

Jak s portálem VZP?

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) potřebuje jako každá zdravotní pojišťovna portál, tedy prostředí, ve kterém bezpečně komunikuje se svými pojištěnci, plátci pojistného, smluvními zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty. VZP má tři možnosti, jak svůj portál řešit: (1) bude využívat stávající portál provozovaný společností, kterou většinově vlastní a ovládá, a rozvíjet ho dle svých potřeb, (2) odkoupit stávající portál od své společnosti, plně jej vlastnit a provozovat vlastními silami a rozvíjet ho v souladu se svými potřebami nebo (3) ukončit využívání stávajícího portálu, provozovaného jí většinově vlastněnou společností (tedy znehodnotit vlastní majetek který sama ocenila na 59 milionů Kč) a koupit si nový, nejspíše velmi podobný portál, provozovat jej vlastními silami nebo prostřednictvím jiného dodavatele. Rozhodnutí je odpovědností správní rady, která VZP řídí.

Kolik a za co VZP zaplatila.

Ačkoli to mnozí stále dokola opakují, není pravda, že VZP utratila za elektronické zdravotní knížky dvě miliardy korun. Skutečností je, že VZP na základě smluv, které ze své vůle uzavřela, nakupuje v cenách, na kterých se dohodla, pro své pojištěnce již dvanáct let konkrétní služby, především zřízení a správu elektronických zdravotních knížek (EZK). Za tyto služby pro 2,5 milionu pojištěnců během dvanácti let zaplatila celkem zhruba 1,5 miliardy Kč. Cena správy jedné EZK nedosahuje ani 6 Kč měsíčně, každý si ji může srovnat třeba s cenou správy běžného účtu v bance.

Kdo sebral pojištěncům VZP elektronické zdravotní knížky?

Jsem rád, že diskutující, vystupující jako (myš) potvrzuje, že smlouvy o poskytování EZK pojištěncům VZP „vypršely“ (rozuměj byly nuceně ukončeny) po dohodě ministra Hegera s předsedou vlády Nečasem - jakkoli je bizarní, že o smlouvě mezi veřejnoprávní, na státu ze zákona nezávislou VZP a soukromou a.s. rozhodují členové vlády při večeři.

Ovládá VZP svou společnost IZIP a.s.?

VZP si opakovaně stěžuje, že jako většinový vlastník údajně neovládá svou společnost plně. Zatím představitelé VZP neupřesnili, které jejich plány se společností IZIP a.s. se jim nepodařilo realizovat.
Skutečností je, že podíl právě 51% na společnosti IZIP byl vyžádán právě ze strany VZP, a to usnesením její správní rady na návrh tehdejšího náměstka ministra zdravotnictví Noska. VZP vlastní většinu společnosti IZIP, dva ze tří členů představenstva společnosti IZIP jsou zaměstnanci VZP. Bez souhlasu VZP nemůže společnost IZIP udělat vůbec nic.

VZP se v posledních letech chová ke své společnosti, ke svému majetku (který nedávno ocenila na bezmála půl miliardy korun) vpravdě macešsky. Ačkoli se při přebírání akcií opakovaně zavázala projekt EZK dále rozvíjet, své závazky díky politickým rozhodnutím nemůže plnit, svou společnost poškozuje a někteří členové jejích orgánů se dokonce netají plány ji zničit.
Rozhodování VZP není ani odborné, ani ekonomické, ale výhradně politické. Odborně jsou EZK plně v souladu s evropskými i světovými trendy kvalitní, bezpečné a efektivní zdravotní péče, stejně jako s datovým rozhraním a dalšími normami užívanými v ČR. Ekonomicky se EZK pojišťovně bohatě vyplatí, jak dokazují například údaje z výroční zprávy VZP 2010 nebo závěrečné zpráva z pilotních projektů z roku 2012. Rozhodování VZP je politické, protože dva nejvyšší orgány, správní rada a dozorčí rada (jejichž rozhodnutí ředitel pouze vykonává) jsou obsazeny podle výsostně politického klíče: 1/3 jmenována vládou a 2/3 voleny sněmovnou v poměru zastoupení jednotlivých politických stran v ní.

Není divu, že se v této situaci, kdy politická rozhodnutí ničí společnost IZIP, její menšinový vlastník poškozování svého majetku brání.

EZK a elektronické recepty

Součástí elektronické zdravotní knížky pojištěnce VZP je mimo jiné i lékový záznam pacienta. Je to přehled předepsaných receptů a léků, které si pacient vyzvedl nebo koupil v lékárně.

Elektronický recept sám o sobě, tak jak je připravován státem (SUKL), je pouze administrativním nástrojem. Aby mohl být pacientovi užitečný, musí se propojit informace o receptech vystavených různými lékaři (v optimálním stavu i s laboratorními výsledky a klinickými informacemi). To systém elektronických receptů připravovaný SUKL neumožňuje, chybí mu k tomu souhlas pacienta.

Majitelé EZK, tedy 2,5 milionu pojištěnců VZP, svůj souhlas se sdílením informací mezi lékaři a lékárníky vyslovili a svým vlastnoručním podpisem potvrdili. Diskutující (myš) se mýlí, když uvádí v EURO, že se pojištěnci VZP IZIPu „upsali“.

Svéprávní a za sebe odpovědní občané vyslovili svobodně svůj souhlas a nezaslouží si podobnou dehonestaci projevu své svobodné vůle. Podrobná kontrola Úřadu na ochranu osobních údajů (nejrozsáhlejší v historii ČR) potvrdila plný soulad tohoto informovaného souhlasu občana s platnými zákony.

VZP údajně tvrdí, že má lepší data než IZIP (její společnost).To je jistě pravda a VZP snad brzy začne tato data využívat ve prospěch svých pojištěnců, pro řízení účelné farmakoterapie, v boji proti nevhodným, škodlivým a nebezpečným kombinacím léčiv a ve prospěch bezpečnosti svých pojištěnců a efektivního hospodaření s jejich penězi.

Skutečností zůstává, že VZP získává data z vyúčtování, tedy se značným zpožděním. Dozví se jen o těch lécích, které si pacient na recept v lékárně vyzvedl. Naproti tomu data v EZK jsou on-line, tedy okamžitě ve chvíli předepsání léku, resp. ve chvíli výdeje léku v lékárně. V lékovém záznamu pacienta v EZK jsou navíc i léky, které si pacient v lékárně koupil a o kterých se VZP nikdy nedozví. Proto lze lékový záznam v EZK využít pro bezpečnost a účelnost léčby mnohem lépe, než data v účtech VZP.

Ještě jednou děkuji redakci za prostor k diskusi o elektronickém zdravotnictví na stránkách EURO. Výše uvedené argumenty současně poskytnu dalším novinářům, kteří se věnují tématice zdravotnictví, a to s cílem zvýšit jejich informovanost a přispět k veřejné diskusi svými názory.

Zdravotní knížky nástrojem konkurence pojišťoven

16/1/2014 -

Elektronické zdravotní knížky se stále jasněji stávají nástrojem konkurence mezi zdravotními pojišťovnami. Pojišťovny lákají pojištěnce, když jim poskytují užitečnou a prospěšnou službu - přístup k jejich informacím o zdravotním stavu i o jejich pojištění. A funguje to.

V roce 2010 měla VZP ČR o více jak 235 000 pojištěnců více, než předpokládala, a to právě díky tomu, že nabízela službu elektronických zdravotních knížek. To se pochopitelně nelíbilo zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám, které tyto pojištěnce ztratily, nebo přinejmenším nezískaly - narozdíl od předchozích let (v letech před rokem 2010 vždy VZP pojištěnci ubyli a zaměstnaneckým pojišťovnám přibyli).

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny záhy přichází se svými elektronickými zdravotními knížkami, velmi zřetelně inspirovanými právě řešením VZP, známým jako IZIP. Tyto knížky, například Karta života či mVitakarta, postupně přináší podobné služby jako zdravotní knížka IZIP VZP.

Elektronická zdravotní knížka je správné a užitečné řešení, které přináší vyšší kvalitu a bezpečnost zdravotní péče, díky transparentnosti umožňuje efektivněji využívat nejen finanční zdroje, účinně brání plýtvání, dovoluje pacientovi aktivně se podílet jak na péči o vlastní zdraví, tak na kontrole zdravotního pojištění.

Správnou cestou by mělo být propojení elektronických zdravotních knížek všech zdravotních pojišťoven tak, aby s nimi lékaři, lékárny a další mohli pracovat bez ohledu na to, u které pojišťovna je jejich pacient pojištěn (podobně jako můžeme volat z mobilu na mobil bez ohledu na to, zda jsou O2 či Tmobile). Takové propojení musí podpořit a koordinovat stát. Součástí správného řešení je pozitivní motivace zdravotnických zařízení k práci s elektronickou zdravotní dokumentací.

Namísto toho však slouží zdravotní knížky jako nástroj konkurence. Zatímco VZP svou úspěšnou a ověřenou konkurenční výhodu systematicky likviduje, šikovnější zaměstnanecké pojišťovny ji rozvíjí a a využívají. Není žádným překvapením, že VZP opět pojištěnci ubývají a její dluhy rostou.

Alergie tíží Evropany

13/1/2014 -

MUDr. Milan Cabrnoch dnes ve Štrasburku podpořil písemné prohlášení Evropského parlamentu, které upozorňuje na alergická onemocnění a vyzývá Evropskou komisi k podpoře užší spolupráce mezi členskými státy a k podpoře vnitrostátních programů zaměřených na boj s alergiemi.

Poslanec Cabrnoch tak učinil mimo jiné na doporučení prof. Pohůnka a doc. Petrů, kteří jsou předními českými odborníky alergology.

Písemné prohlášení v souladu s článkem 123 jednacího řádu Parlamentu o uznání zatížení, které představuje alergické onemocnění

1. více než milion občanů EU trpí chronickým alergickým onemocněním, přičemž polovina těchto onemocnění není rozpoznána vzhledem k nedostatečné informovanosti a nedostatku lékařských odborníků;

2. více než 100 milionů Evropanů trpí alergickou rýmou a 70 milionů astmatem, jež je nejčastějším nepřenosným onemocněním dětí a hlavní příčinou návštěv pohotovostních služeb a hospitalizace dětí;

3. více než 17 milionů Evropanů trpí alergiemi na potraviny či těžkými alergiemi, jež mohou způsobit akutní a život ohrožující záchvaty či anafylaxe;

4. alergie jsou podceňovanou příčinou nezdravého stárnutí a mají závažný dopad na výkonnost v sociální, profesionální a vzdělávací oblasti, a to zejména u dětí, což je příčinou socioekonomických nerovností;

5. Komise se proto vyzývá k podpoře spolupráce a koordinace mezi členskými státy za účelem podpory:
vnitrostátních programů, které se zabývají alergiemi, s cílem snížit zatížení touto nemocí a zmírnit zdravotní nerovnosti; vzdělávání v oblasti alergií a plánů na multidisciplinární péči s cílem zlepšit léčbu této nemoci; využívání preventivních přístupů, které přispívají k dobrému snášení léčby alergie; a vědeckého výzkumu, který se zabývá přímými a nepřímými rizikovými faktory alergie, a to včetně znečištění životního prostředí;

6. toto prohlášení je spolu se jmény signatářů zasláno Komisi.

Týden Milana Cabrnocha

13/1/2014 -

V pondělí 13. ledna, poprvé v roce 2014, zasedne ve Štrasburku plénum Evropského parlamentu. Mezi projednávanými tématy je Akční plán eHealth 2012-2020 nebo představení aktivit řeckého předsednictví v Evropské unii.

Po příjezdu do Štrasburku se Milan Cabrnoch zúčastní schůze koordinátorů hlasování ECR, aby hájil pozici ODS k jednotlivým hlasováním. V úterý po hlasování se na pozvání koordinátora ECR výboru EMPL Milana Cabrnocha sejdou poslanci a poslankyně ECR pracující ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci. V odpoledních hodinách se uskuteční schůze skupiny ECR.

Ve středu odpoledne se poprvé od Vilniuského summitu sejde delegace Evropského parlamentu v parlamentním shromáždění EURONEST, aby projednala situaci v parlamentním shromáždění zejména s ohledem na poslední vývoj na Ukrajině.

Plenární zasedání potrvá až do čtvrtka, kdy se Milan Cabrnoch vrátí do Prahy, aby se v pátek mohl věnovat pracovním setkáním a také přípravě na nadcházející výborový týden.

Poplatky jsou regulační

6/1/2014 -

V diskusích kolem rušení poplatků je stále zdůrazňován pouze dopad ve formě výpadku příjmu nemocnic. Zcela se zapomíná na původní, tedy regulační význam poplatků. Regulační poplatky nebyly nikdy zaváděny jako další zdroj příjmů, ale jako nástroj regulační, tedy omezující plýtvání zdravotní péčí, a nástroj motivační, vedoucí pojištěnce k hospodárnému nakládání s penězi ve zdravotním pojištění.

Pojďme se zabývat tím, kolik bude stát zrušení poplatků české zdravotnictví další plýtvání zdravotní péčí, zbytečné hospitalizace, opakování již provedené péče a podobně. Skutečně chceme zcela rezignovat na jakoukoli motivaci občana, aby řádně hospodařil se svými penězi ve zdravotní pojišťovně?
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt